Screenshots

Home

Screenshot

Settings

Screenshot

Login

Screenshot

Onboarding

Screenshot

Home - Change Projects

Screenshot

Home - Change Date Ranges

Screenshot

Home - Change Dimensions

Screenshot

Settings - Projects

Screenshot

Settings - Add Project

Screenshot

Settings - Setup Project

Screenshot

Settings - Users

Screenshot

Settings - Add User

Screenshot

Change Password

Screenshot

Settings - Non Admin View

Screenshot
Last modified 3yr ago